Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom

O-10/21
Händelsedatum: 2022-01-21

Undersökningar av en patient gav upphov till misstankar om att patienten hade cancer i bukspottkörteln. Patienten remitterades mellan flera vårdgivare och vårdförloppet kom att dra ut på tiden. Det tog i vart fall fyra månader från det att det förelåg en välgrundad misstanke om cancerdiagnosen till dess att behandling sattes in. Patienten har sedermera opererats med gott resultat.

Enligt standardiserat vårdförlopp för tumörsjukdom lokaliserad till bukspottkörteln är ledtiden från det att det finns en välgrundad misstanke om diagnosen till dess att behandling satts in antingen 36 eller 56 dagar beroende på om det är fråga om en tumör i exokrin eller endokrin pankreas.

Haverikommissionen utreder händelsen med stöd av 3 § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Alexander Hurtig

Nytt i utredningen


2023-09-07 SHK:s bedömning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationssvar
2023-09-07 Rekommendationssvar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
2023-09-07 SHK:s bedömning av Socialstyrelsens rekommendationssvar
2023-09-07 Rekommendationssvar från Socialstyrelsen
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-01-20 Pressmeddelande
2023-01-20 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:02

Skriv ut