Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA

S-200/20
Händelsedatum: 2020-10-02

Arbetet med den preliminära bedömningen leds av Estland.

Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett hål i fartygets styrbordssida.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet har inlett en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärt bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige har beslutat att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

Syftet med en preliminär bedömning efter en sjöolycka är normalt att överväga om en haveriutredning ska inledas. I detta fall syftar den preliminära bedömningen till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

De tre haverikommissionerna arbetar nu gemensamt i enlighet med de internationella reglerna om utredning av sjöolyckor. Under arbetet kommer 1995 års överenskommelse mellan de tre staterna om gravfrid att respekteras.

Uppdatering den 27 november 2020

Arbetet med den preliminära bedömningen beträffande M/S Estonia fortgår.

Haverikommissionerna i Estland, Finland och Sverige – ledda av flaggstaten Estland – möts på distans en gång i veckan. Den estniska och den svenska haverikommissionen har även träffats i Stockholm. Den pågående pandemin påverkar möjligheterna att hålla fysiska möten.

Utredarna har fått möjlighet att, i närvaro av filmbolaget, granska det oredigerade råfilmsmaterialet, som i vissa delar publicerades på D-play den 28 september 2020. Utredarna har också inspekterat M/S Estonias bogvisir i Sverige.

Den svenska delen av utredningsgruppen har haft ett möte med några av de överlevande och företrädare för anhöriga. Ytterligare möten med överlevande planeras i närtid.

För att ytterligare kunna bedöma relevansen av det nya filmmaterialet och jämföra det med 1997 års rapport från den gemensamma utredningskommissionen (JAIC) behöver fler dokument hämtas in och ytterligare analyser genomföras. Utredarna arbetar bl.a. med att få tillgång till ritningar av fartyget och kartläggningar av bottenförhållandena på platsen. Analyser av fartygets skrovkonstruktion och material behöver också göras för att bedöma uppkomsten av de hål som finns i fartygets skrov.

Uppdatering den 18 december 2020

Utredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige har kommit överens om att det finns anledning att genomföra utredningsåtgärder på plats.

Bland annat bör en undersökning och dokumentation göras av fartygets skrov, befintliga skador i skrovet och särskilt de två hål som inte tidigare dokumenterats. Sjöbotten runt fartyget bör också dokumenteras. Vidare kan det behöva tas prover såväl av materialet i skrovet som av sjöbotten för närmare analyser.

Med anledning av detta har Statens haverikommission gjort en framställan till regeringen och begärt att lagstiftningen till skydd för gravfriden vid M/S Estonia ändras på ett sådant sätt att det blir möjligt att genomföra de nämnda utredningsåtgärderna. Det finns även en internationell överenskommelse som reglerar gravfriden vid M/S Estonia och som ratificerats av flera stater. Statens haverikommission har även begärt att regeringen säkerställer att den överenskommelsen inte medför hinder för att genomföra utredningsåtgärderna.

Uppdatering den 19 maj 2021

Regeringarna i Sverige och Finland har påbörjat ett arbete med ändringar av nationell rätt för att möjliggöra de undersökningar som utredningsmyndigheterna bedömer nödvändiga. Lagändringarna ska behandlas i respektive lands riksdag och är planerade att träda i kraft den 1 juli 2021.

Utredningsmyndigheterna planerar att inleda undersökningarna under juli månad. Undersökningarna på plats kommer att ske i flera steg och olika former av undervattensundersökningar kommer att ske från juli 2021 till försommaren 2022.

Den förstudie som kommer att genomföras i juli 2021 syftar främst till att undersöka bottenförhållandena och fartygets position på botten. I dessa frågor samarbetar haverikommissionen bl.a. med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet.

En större undersökning som bl.a. innefattar att dokumentera fartyget med fotogrammetri kommer att genomföras i ett senare skede. Arbete pågår med att genomföra en upphandling av denna del av undersökningarna. Det är sannolikt att denna del av arbetet genomförs under våren 2022.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare i Sverige
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2021-05-19 Pressmeddelande 19 maj 2021
2020-12-18 Framställan till regeringen om lagändring
2020-12-18 Pressmeddelande 18 december 2020
2020-11-27 Pressmeddelande 27 november 2020
2020-10-02 Pressmeddelande 2 oktober 2020

Skriv ut