Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA

S-200/20
Händelsedatum: 2020-10-02

Arbetet med den preliminära bedömningen leds av Estland.

Uppdatering den 16 november 2021

Stockholms universitets rapport om bottenförhållandena på olycksplatsen har nu publicerats. Av rapporten framgår bland annat att det konstaterats finnas berg i dagen i anslutning till de större skador som finns i skrovets styrbordssida. Berggrunden synes bestå av magmatisk bergart såsom granit eller syenit.

Stockholms universitets rapport är tillgänglig via länkarna nedan.

Stockholms universitets rapport

Stockholms universitets rapport med bilagor

Bakgrund

Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade hål i fartygets styrbordssida.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

Syftet med en preliminär bedömning efter en sjöolycka är normalt att överväga om en haveriutredning ska inledas. I detta fall syftar den preliminära bedömningen till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

De tre utredningsmyndigheterna arbetar gemensamt i enlighet med de internationella reglerna om utredning av sjöolyckor. Under arbetet kommer 1995 års överenskommelse mellan de tre staterna om gravfrid att respekteras.

Inledande utredningsåtgärder

Under hösten 2020 fick utredningsmyndigheterna möjlighet att, i närvaro av filmbolaget, granska det oredigerade råfilmsmaterialet, som i vissa delar publicerades på D-play den 28 september 2020.

Utredningsmyndigheterna har undersökt M/S ESTONIAs bogvisir som förvaras i Sverige. Bogvisiret har 3D-skannats. Ett arbete pågår för att bl.a. beräkna under hur lång tid bogvisiret kan ha flutit för att bedöma om visiret, efter att det lossnat från fartyget, kan ha skadat fartygets skrov.

Den svenska delen av utredningsgruppen har genomfört intervjuer med svenska överlevande från olyckan.

Den 18 december 2020 kom utredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige överens om att det fanns anledning att genomföra utredningsåtgärder på plats. Bland annat bedömdes det att en undersökning och dokumentation borde göras av fartygets skrov, befintliga skador i skrovet och särskilt de två hål som inte tidigare dokumenterats. Sjöbotten runt fartyget borde också dokumenteras. Vidare bedömdes det eventuellt finnas behov av att ta prover såväl av materialet i skrovet som av sjöbotten för närmare analyser.

Med anledning av detta hemställde Statens haverikommission hos regeringen att lagstiftningen till skydd för gravfriden vid M/S ESTONIA skulle ändras på ett sådant sätt att det blev möjligt att genomföra de nämnda utredningsåtgärderna. Sådana lagändringar genomfördes därefter i såväl Sverige som Finland.

Förstudie på platsen

Den 8-16 juli 2021 genomförde utredningsmyndigheterna i Estland och Sverige en förstudie på olyckplatsen främst i syfte att undersöka bottenförhållandena och fartygets position på botten. I detta sammanhang samarbetade haverikommissionen bl.a. med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Den estniska utredningsmyndigheten samarbetade bl.a. med Tallinns tekniska universitet (TalTech).

Arbetet innefattade i första hand undersökningar av botten och fartyget med olika former av ekolods- eller sonarinstrument. Viss fotografisk dokumentation med ROV (undervattensrobot) genomfördes också.

Bland de undersökningar som genomfördes kan nämnas:

  • Multibeam (multistråleekolod) med utrustning monterad på fartyg som kör över området.
  • Sidescan (sidoseende ekolod) med utrustning som släpas av ett fartyg genom vattnet.
  • Svepsonarundersökning (Mesotech) med utrustning som sänks ned och placeras runt vraket.

Förstudien utfördes av det estniska kombinationsfartyget EVA 316 och det svenska forskningsfartyget ELECTRA af ASKÖ.

Flertalet av undersökningarna genomfördes av Stockholms universitet.

Konstateranden efter förstudien

De data som samlades in under förstudien var omfattande och behöver processas och analyseras innan säkra slutsatser kan dras. Det arbetet kan komma att ta viss tid. Resultaten kommer därefter att offentliggöras och de kommer även att ligga till grund för beslut om fortsatta utredningsåtgärder.

Vissa konstateranden kunde dock göras omedelbart efter förstudien.

  • De två hål som filmats av dokumentärfilmare, varav det ena visats i en TV-dokumentär, bekräftades och dokumenterade med svepsonar och kamera. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång.
  • En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av botten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen. Om det haft betydelse för uppkomsten av de två hål i skrovet som har granskats är dock för tidigt att säga.
  • Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck.
  • Även andra skador på fartyget dokumenterades. Det finns bl.a. deformationer på akterskeppet som kan överensstämma med att aktern träffade botten först.

Den 24 september 2021 höll Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, en presentation för överlevande och anhöriga om de undersökningar som genomförts vid M/S ESTONIA. Presentationen finns tillgänglig på den estniska utredningsmyndighetens webbsida. En länk dit finns nedan.

Presentation Martin Jakobsson

Resultat av förstudien

Den undersökning som gjordes med svepsonar (Mesotech) i samband med förstudien utfördes av Abbott Underwater Acoustics, LLC. En rapport om arbetet har lämnats över till Estlands och Sveriges haverikommissioner. En länk till rapporten finns nedan.

Rapport från undersökning med svepsonar (Mesotech)

Under förstudien gjordes sju filmningar med ROV. ROV-filmerna har publicerats på den estniska utredningsmyndighetens webbsida. Länkar till filmerna finns nedan.

ROV-film, dyk 1

ROV-film, dyk 2

ROV-film, dyk 3

ROV-film, dyk 4

ROV-film, dyk 5

ROV-film, dyk 6

ROV-film, dyk 7

Filmerna kan även ses på den estniska haverikommissionens nya webbplats om M/S ESTONIA.

Den estniska utredningsmyndigheten har med utgångspunkt i de videofilmer som tagits vid M/S ESTONIA skapat en videomosaik av fartygets bogramp. En länk till videomosaiken finns nedan.

Videomosaik av MS Estonias bogramp

De ROV-filmningar som genomfördes vid M/S ESTONIA utfördes av en estnisk ROV-operatör som i en sammanfattande rapport också beskrivit dykningarna. Dykrapporten har översatts från estniska och en länk till den översatta dykrapporten på engelska respektive svenska finns nedan.

2021 07 20 Summary Of Underwater Robot Survey Of Passenger Ferry Estonia

2021 07 20 Sammanfattning Rov Undersökning Estonia

Kommande undersökningar

En undersökning som bl.a. innefattar att dokumentera fartyget med fotogrammetri planeras till våren 2022. Arbete pågår med att genomföra en upphandling av denna del av undersökningarna.

En undersökning som bl.a. innefattar att dokumentera den sista delen av fartygets färdväg och att söka efter metalliska föremål i anslutning till fartyget och dess färdväg (gradiometerundersökning) planeras till våren 2022. Arbete pågår med att genomföra en upphandling av denna del av undersökningarna.

Pressbilder

Ovanstående länk leder till foton från undersökningarna som fritt får användas av media under förutsättning att referens sker till Madis Veltman, Postimees.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare i Sverige
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2021-05-19 Pressmeddelande 19 maj 2021
2020-12-18 Framställan till regeringen om lagändring
2020-12-18 Pressmeddelande 18 december 2020
2020-11-27 Pressmeddelande 27 november 2020
2020-10-02 Pressmeddelande 2 oktober 2020

Skriv ut