Information om utredningens fortskridande

Publicerat 08/7, 2022.

Utredningen av olyckan på Örebro flygplats den 8 juli 2021 pågår. Faktainsamlingen är genomförd och haverisammanträden har hållits den 16 och 17 juni 2022. Vid mötena presenterade SHK det faktaunderlag som förelåg vid tidpunkten för sammanträdena. Analysarbetet beräknas preliminärt kunna vara klart under september 2022 och ett utkast till slutrapport kommer därefter att skickas ut på remiss till berörda intressenter. Efter remissförfarandet kommer rapportarbetet att slutföras och en slutrapport kommer därefter att publiceras på SHK:s webbplats.

SHK publicerade en statusrapport den 27 januari 2022. Länk till statusrapporten: SRL-2022_01-Statusrapport.pdf (havkom.se).


← Tillbaka