SHK
Vägtrafik och övriga olyckor och tillbud

Vägtrafik och övriga olyckor och tillbud

SHK utreder sedan 1990 även allvarliga olyckor och tillbud inom vägtrafiken, liksom alla andra slags allvarliga olyckor och tillbud.

Övriga olyckor och tillbud kan handla om gruvdrift, bränder, ras, farliga utsläpp, kärnteknisk och medicinteknisk verksamhet, m.m. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet för vägtrafiken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fungerar som säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet inom ett flertal andra områden. Andra tillsynsmyndigheter är t.ex. Trafikverket, Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Även länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter på många områden.


Inom områdena vägtrafik och övriga allvarliga olyckor och tillbud genomför SHK utredningar bara i Sverige. Som huvudregel utreder SHK bara vägtrafikhändelser som berör yrkesmässig trafik.

SHK ska utreda olyckor och tillbud om:

  • flera människor har omkommit eller skadats allvarligt,
  • omfattande skador har uppstått på egendom eller i miljön, eller
  • om det förelegat en allvarlig fara för att en sådan allvarlig olycka skulle inträffa.

Dessutom krävs att SHK bedömer att en utredning kan leda till betydande säkerhetsvinster.

SHK får även utreda:

  • mindre allvarliga händelser om det är påkallat från säkerhetssynpunkt.


Se vidare Vägtrafik och övriga olyckor - Internationellt.

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK

Länkar

Transportstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Trafikverket
Boverket
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialstyrelsen