SHK

Olycka med ett luftfartyg av typen Saab 340 i Bahamas

Civil luftfart
L-74/13
Händelsedatum: 2013-06-13

Utreds av: Bahamas

Ett svensktillverkat luftfartyg av typen Saab SF340B landade hårt och körde av banan i Marsh Harbour, Bahamas, efter en flygning från Florida, USA.

Flygplanet skadades men inga allvarliga personskador uppstod. SHK bistår i utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2017-04-26 Slutrapport
Slutrapport C6-SBJ (Endast Engelsk text)

Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad