SHK

Brand på fartyget NORDLAND vid Gåsungarnas vindkraftpark i Vänern

Civil sjöfart
S-251/22
Händelsedatum: 2022-09-11

Brand uppstod på ett mindre arbetsfartyg. Besättningen evakuerade till en intilliggande båt. Fartyget totalförstördes vid branden och förliste.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad