SHK

Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B i Melbourne

Civil luftfart
L-33/22
Händelsedatum: 2022-04-05

Händelsen utreds av Australien.

Under motorstart uppstod rök och brand från flygplanets vänstra motor. Besättningen stängde av båda motorerna och aktiverade vänster motors brandsläckare innan en nödutrymning påbörjades. Under evakueringen ådrog sig en passagerare lindriga skador.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2022-11-17 Statusrapport - Australiens transportsäkerhetsbyrå ATSB AO-2022-019 (endast engelsk text)

Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad