SHK

Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAE ATP vid Isle of Mans flygplats

Civil luftfart
L-91/21
Händelsedatum: 2021-12-02

Under inflygning till Isle of Man med det svenskregistrerade flygplanet SE-MAJ kunde autopiloten inte kopplas ur på normalt sätt. Autopiloten kunde dock kopplas ur temporärt genom att en knapp, som är avsedd för att tillfälligt koppla ur autopiloten, hölls nere. Autopiloten kunde senare kopplas ur permanent.

Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant att bistå den brittiska utredningsmyndigheten (AAIB-UK).


Svensk ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Ackrediterad representant
Gideon Singer


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad