SHK

Tillbud till kollision mellan två tåg vid Rättvik

Spårbunden trafik
J-2/21
Händelsedatum: 2021-02-01

På sträckan Garsås – Rättvik upphörde indikeringen på två spårledningar i signalställsverket för ett persontåg på väg mot Borlänge. Till följd av den uteblivna indikeringen signalerade ställverket "kör" för ett godståg ut på samma sträcka i motsatt riktning. Händelsen uppmärksammades av tågklareraren som spärrade signalerna på sträckan varefter de båda tågen stannade med ca 10 kilometers avstånd till varandra.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Mikael Hillbo

Nytt i utredningen


2022-12-15 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2022-12-15 Rekommendationssvar från Trafikverket
2022-12-15 SHKs bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2022-12-15 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2022-09-13 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2022-06-10 Slutrapport
Slutrapport RJ 2022:03
2022-02-15 SRJ 2022:02 Statusrapport

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad