SHK

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka med en rib utanför Skutskär, Gävleborgs/Uppsala län

Civil sjöfart
S-153/20
Händelsedatum: 2020-08-07

Under en tur med passagerare i samband med ett s.k. event genomfördes ett antal högfartsgirar. Vid en av dessa lossnade styrbords stolsrad och föll mot babordsraden. Båda stolsraderna föll överbord tillsammans med samtliga elva passagerare. Passagerarna bärgades snabbt av bl.a. en lotsbåt som befann sig i närheten. Två av passagerarna fick enligt preliminära uppgifter mindre allvarliga skador.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2021-06-16 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-06-16 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2021-04-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2021-02-09 Slutrapport
Slutrapport RS 2021:01

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad