Utredningsarbetet

Syftet med SHKs utredningar

SHK ska så långt det är möjligt försöka klarlägga händelseförlopp och orsak till en händelse, liksom skador och effekter i övrigt. I SHK:s uppdrag ingår också att ge underlag för en bedömning av räddningstjänstinsatsen vid en olycka. Vid behov ska SHK lämna rekommendationer som underlag för beslut om lämpliga åtgärder till respektive tillsynsmyndighet eller andra berörda myndigheter i Sverige och utomlands. I vissa fall kan rekommendationer även riktas till privata aktörer.

I SHK:s arbete ingår inte att ta ställning i ansvars- eller skadeståndsfrågor eller i frågor om certifikatsåtgärder, disciplinära åtgärder eller liknande. Utredningarna syftar enbart till förbättringar av säkerheten.

Utredningsgruppen

Vid en utredning ska haverikommissionen enligt gällande bestämmelser alltid bestå av minst en utredningsordförande, som är jurist med domarbakgrund, och en utredningsledare, som är projektledare i det dagliga arbetet med utredningen, och normalt dessutom sakkunnig inom det område som utredningen rör. Dessutom deltar ofta andra utredare från SHK med sina specialkunskaper.

Med tanke på den spännvidd av händelser som kan komma ifråga för en haveriutredning, måste SHK ofta anlita externa experter som med sina respektive specialkunskaper arbetar åt kommissionen vid faktainsamling och analys. För de vanligast förekommande specialiteterna har SHK upphandlat konsultavtal som innebär att experternas tjänster kan avropas efter hand som behovet uppstår.

En företrädare för den berörda tillsynsmyndigheten följer också regelmässigt undersökningen.

Haverisammanträdet

I slutet av faktainsamlingsfasen håller SHK normalt ett haverisammanträde där man presenterar alla de fakta som har kommit fram under utredningen. Alla berörda intressenter ges möjlighet att delta i haverisammanträdet.

Utredningsarbetet avslutas med att en rapport om händelsen publiceras, bl.a. på SHK:s webbplats.

Utredningsarbetet i korthet

 • Registrering av en händelserapport
 • Ärendebedömning
 • Ordförande beslutar om utredning
 • Utredningsledare och utredare utses
 • Besök på haveriplats
 • Uppstartsmöte
 • Utredningsplan med budget
 • Faktainsamling
 • Arbets- och avstämningsmöten
 • Haverisammanträde
 • Analys och rapportskrivning
 • Internremiss
 • Externremiss
 • Färdigställande av rapport
 • Rapportpublicering
 • Rekommendationsuppföljning

Skriv ut