Tåg

Spårbunden trafik

SHK utreder olyckor och allvarliga tillbud inom spårbunden trafik sedan 1990. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK undersöker händelser som har inträffat i Sverige. Om det inträffar en olycka eller ett tillbud på eller nära den svenska gränsen som berör spårfordon i internationell trafik, ska SHK komma överens med utredningsmyndigheten i den andra staten om vem som ska utreda händelsen.

Utredning av olyckor

En olycka som rör spårtrafik (järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift) och som har orsakats av en kollision mellan spårfordon, urspårning, eller av någon annan händelse med betydelse för säkerheten ska utredas om:

  • minst en person har omkommit eller minst fem personer har blivit allvarligt skadade, eller
  • spårfordon, spåranläggningar, egendom som inte transporteras med spårfordonet, eller miljön har fått skador till ett värde som uppgår till minst två miljoner euro.

Utredning av tillbud

Ett tillbud till en olycka ska undersökas om:

  • tillbudet har inneburit en allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa,
  • tillbudet tyder på väsentliga fel hos spårfordon eller spåranläggningar m.m., eller
  • tillbudet tyder på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

SHK får även utreda

  • mindre allvarliga olyckor och tillbud inom spårbunden trafik om det är motiverat från säkerhetssynpunkt.

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK

Länkar

Transportstyrelsen
Se vidare Spårbunden trafik - internationellt


Skriv ut