Flygplan

Civil luftfart

SHK utreder olyckor och allvarliga tillbud inom civil luftfart sedan 1978. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK utreder händelser som har inträffat i Sverige. SHK utreder dessutom händelser som har inträffat utomlands, om händelsen berör ett svenskt luftfartyg och annat inte följer av en internationell överenskommelse. Av sådana överenskommelser följer dock att flygolyckor i allmänhet utreds av den stat där olyckan inträffat.

En flygolycka ska utredas om

  • någon människa har omkommit eller skadats allvarligt,
  • luftfartyget eller annan egendom har fått betydande skador,
  • omfattande skador har uppstått i miljön, eller
  • luftfartyget har försvunnit vid flygning eller är oåtkomligt.

Ett tillbud till en olycka ska utredas om

  • det har inneburit allvarlig fara för en olycka,
  • det tyder på väsentliga fel hos luftfartyget, eller
  • det tyder på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

SHK får även utreda

  • mindre allvarliga olyckor och tillbud om det är motiverat från säkerhetssynpunkt.

Styrande författningar

Utredning av civila luftfartshändelser regleras i huvudsak av EU-förordningen nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart. EU-förordningen bygger i stor utsträckning på bilaga 13 ("Annex 13") till 1944 års Chicagokonvention om internationell civil luftfart. Annex 13 innehåller internationella standarder och rekommenderade metoder för utredning av olyckor och tillbud inom den civila luftfarten.

Se vidare Civil luftfart - Internationellt

SHK:s utredningsverksamhet styrs också av

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK

Länkar

EU-förordningen nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart
Annex 13
Transportstyrelsen


Skriv ut