Bild som visar medarbetare i ett möte

Om SHK

Statens haverikommission (SHK) är en myndighet under Försvarsdepartementet. SHK har till uppgift att från säkerhetssynpunkt utreda alla typer av allvarliga civila eller militära olyckor och tillbud, oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften.

SHK är en s.k. enrådighetsmyndighet, dvs. myndighetens chef är generaldirektören som ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen. Generaldirektören ska, enligt 10 § förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission, vara jurist med domarerfarenhet. Enligt 6 § i myndighetsinstruktionen leds också varje utredning av en utredare med domarerfarenhet.

Områden som utreds

Exempel på områden där en händelse kan bli föremål för utredning är luftfart, sjöfart, spårbunden trafik, vägtrafik, gruvdrift, bränder, ras, farliga utsläpp, kärnteknisk och medicinteknisk verksamhet, m.m.

När ska SHK utreda?

Avgörande för om en undersökning ska genomföras är normalt olyckans svårighetsgrad. Förutsättningarna för när SHK ska utreda en händelse är reglerade i olika författningar och varierar från ett utredningsområde till ett annat. I vissa fall är en utredning obligatorisk. I andra fall görs en individuell bedömning av säkerhetsvinsterna med en utredning. Om flera personer har omkommit eller blivit allvarligt skadade, eller om omfattande skador orsakats på materiel eller miljö, finns ofta skäl för SHK att genomföra en utredning.

Tre frågor ska besvaras

En haveriutredning syftar till att ge svar på främst tre frågor: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om den gör det? I de fall där händelsen har föranlett en insats från samhällets räddningstjänst ska utredningen också ge underlag för en bedömning av räddningsinsatsen och, om det finns skäl för det, för förbättringar av räddningstjänsten

Länkar

Försvarsdepartementet
Styrande författningar
SHK Informationsfolder


Skriv ut