Haverikommissionens remissvar gällande ny rymdlag

2022-04-22

Statens haverikommission har yttrat sig i ett remissvar kring betänkandet om en ny rymdlag. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov. Statens haverikommission är den myndighet som utreder allvarliga olyckor och tillbud som inträffar i svensk rymdverksamhet. Genom de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför tar myndigheten fram viktig kunskap för att förebygga olyckor och förbättra säkerheten i samhället i stort. Läs haverikommissionens remissvar här.