Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA

2020-10-02

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett hål i M/S Estonias styrbordssida.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet har inlett en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärt bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige har beslutat att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

Den preliminära bedömningen syftar till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

De tre haverikommissionerna arbetar nu gemensamt i enlighet med de internationella reglerna om utredning av sjöolyckor. Under arbetet kommer 1995 års överenskommelse mellan de tre staterna om gravfrid att respekteras.

Statens haverikommissions pressmeddelande om den preliminära bedömningen