Konsekvenser av Brexit (uppdatering 2020-03-08)

2020-03-08

Storbritannien och EU har nu träffat ett avtal som innebär att Storbritannien kommer att träda ut ur EU. Enligt utträdesavtalet gäller en övergångsperiod som preliminärt löper till den 31 december 2020. Hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut därefter är ännu oklart och förhandlingar om detta pågår.

Utträdesavtalet anger att Storbritannien i allt väsentligt ska betraktas som en medlemsstat i EU under övergångsperioden. Det innebär bl.a. att landet fortfarande ingår i EU:s tullunion och i den gemensamma marknaden.

I vissa avseenden har dock förändringar skett redan nu. Det gäller bl.a. Storbritanniens representation vid olika former av möten och vid beslutsfattande inom EU. För SHK:s del innebär detta att Storbritannien som huvudregel inte kommer att vara närvarande vid de samverkansmöten där EU:s haverikommissioner regelbundet träffas. För sjöfart gäller detta Permanent Cooperation Framework (PCF), för spårtrafik NIB-nätverket och för luftfart ENCASIA.

Haveriutredningar är ofta internationella. Särskilt inom sjöfart och luftfart. Vid utredning av sjöolyckor är bl.a. flaggstaten, dvs. fartygets registreringsland, och platsen där olyckan inträffat av betydelse för vilket lands myndigheter som ska utreda olyckan. Flera stater kan vara berörda och det är inte ovanligt att de företag som är involverade i ägande, bemanning eller befraktning av ett fartyg finns i olika länder.

Inom luftfarten görs olycksutredningar nästan uteslutande av utredningsmyndigheten i det land där olyckan inträffar. Även i dessa fall är det internationella inslaget stort och det är t.ex. vanligt att utredningsmyndigheten i det land där flygplanet är registrerat, konstruerat eller tillverkat deltar i haveriutredningen och det är inte ovanligt att ett flygplan, dess motorer och dess instrument tillverkats i olika länder.

Eftersom många haveriutredningar är internationella finns också ett välutvecklat samarbete mellan haveriutredningsmyndigheter i olika länder. Utanför EU regleras detta samarbete i internationella konventioner och i regelverk från FN-organen IMO och ICAO. SHK bedömer att det samarbete som sker mellan Sverige och Storbritannien beträffande olycksutredningar inom sjöfarts- och luftfartsområdena kommer att bestå även efter Storbritanniens utträde ur EU och då baseras på IMO:s och ICAO:s regelverk.