Konsekvenser av Brexit

2019-01-16

Storbritannien avser att lämna EU. Det har funnits ett framförhandlat avtal om villkoren för utträdet men Storbritanniens parlament har med stor majoritet röstat ner avtalet vid flera tillfällen. För närvarande är datumet för utträdet bestämt till den 12 april 2019.

Det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns något avtal om villkoren för utträdet (en s.k. hård Brexit). Ett avtalslöst utträde kan komma att få stora konsekvenser, särskilt på kort sikt. Att Storbritannien lämnar EU:s gemensamma marknad och t.ex. återinför tullar kan bl.a. komma att påverka transportindustrin i stor utsträckning.

Haveriutredningar är ofta internationella, särskilt inom den civila sjö- och luftfarten. Vid utredning av sjöolyckor är bl.a. flaggstaten, dvs. fartygets registreringsland, och platsen där olyckan sker av betydelse för vilket lands myndigheter som ska utreda olyckan. Flera stater kan vara berörda och det är inte ovanligt att de företag som är involverade i ägande, bemanning eller befraktning av ett fartyg finns i olika länder.

Inom luftfarten görs olycksutredningar nästan uteslutande av utredningsmyndigheten i det land där olyckan inträffar. Men det internationella inslaget kan ändå vara stort och det är t.ex. vanligt att utredningsmyndigheten i det land där flygplanet är registrerat, konstruerat eller tillverkat deltar i haveriutredningen och det är inte ovanligt att ett flygplan, dess motorer och dess instrument tillverkats i olika länder.

Mot bakgrund av att många haveriutredningar är internationella finns också ett väl fungerande samarbete mellan haveriutredningsmyndigheter i olika länder.

Sverige har ett väl uppbyggt samarbete med Storbritannien i fråga om olycksutredningar. Det finns en omfattande EU-reglering för hur sådana utredningar ska bedrivas. EU-reglerna baseras dock på internationella FN-konventioner och regler från FN-organen IMO och ICAO. Dessa FN-regler påverkas inte av Storbritanniens utträde ur EU.

SHK bedömer att det samarbete som sker mellan Sverige och Storbritannien beträffande olycksutredningar inom sjöfarts- och luftfartsområdena kommer att bestå även efter Storbritanniens utträde ur EU.