SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Om det finns fler än 25 anställda ska den även innehålla en handlingsplan för jämställda löner som ska bygga på en genomförd lönekartläggning.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsyn över att diskrimineringslagens bestämmelser följs. Inom ramen för sin tillsyn har DO bl.a. begärt in jämställdhetsplaner från 190 myndigheter.

DO har under hösten 2016 granskat SHK:s jämställdhetsplan och funnit att den uppfyller de krav som ställs på en sådan och inga brister har noterats.