SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

2016-12-29

SHK har i två rapporter konstaterat att lagstiftningen om fartygssäkerhet är otydlig beträffande pråmar. Detta får till följd att många pråmar som används yrkesmässigt i praktiken inte blir föremål för tillsyn och att reglerna om certifikat inte tillämpas. Under en tioårsperiod rapporterades 44 olyckor där pråmar varit involverade till Transportstyrelsen. Flera av olyckorna kan betecknas som allvarliga eller mycket allvarliga.

SHK konstaterade i sin slutrapport RS 2015:03 att såväl Regeringskansliet (Näringsdepartementet) som Transportstyrelsen är väl medvetna om problemen och arbetar aktivt med att frågan ska få en tillfredställande lösning. Mot den bakgrunden bedömdes det inte finnas skäl för SHK att då lämna en särskild säkerhetsrekommendation i saken.

Enligt de uppgifter som SHK tagit del av planeras förändringar att ske under 2017 som påverkar tillsynen av det mindre fartygstonnaget. Förändringarna kommer dock inte att omfatta pråmar i detta skede.

SHK har därför i sin slutrapport RS 2016:08, som publicerades den 26 oktober 2016, lämnat en säkerhetsrekommendation till Näringsdepartementet om att påskynda arbetet så att

även pråmar utan egen styrinrättning ska omfattas av tillsynskrav och andra regler av betydelse för sjösäkerheten.