Nytt på SHK


Ärendestatistik

2023-12-01
SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde med avseende på antalet pågående utredningar, antalet slutrapporter, antalet och andelen slutrapporter som är slutförda inom tolv månader samt genomsnittlig handläggningstid och medianhandläggningstid ... Läs mer om Ärendestatistik

Statens haverikommission utreder jordskredet i Stenungsund

2023-10-03
Statens haverikommission har den 3 oktober, tagit beslut om att utreda jordskredet vid Stenungsund som inträffade den 23 september 2023. Händelsen ledde till omfattande skador på infrastruktur och i miljön. En omfattande räddningsinsats genomfördes för att säkra att ingen person kom till skada och för att förhindra ytterligare skador i miljön. Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade den 26 septem... Läs mer om Statens haverikommission utreder jordskredet i Stenungsund

Oväntad gir - Se film om olycka med helikopter Bell-206B utanför Härnösand

2023-09-04
Den 26 juni 2022 inträffade en olycka med en helikopter utanför Härnösand. I helikoptern fanns en pilot och fyra passagerare. Ingen person skadades allvarligt, men helikoptern fick betydande skador. Utredningen har visat att en faktor i händelsen var ett fenomen som kallas oväntad gir som kan uppkomma när stjärtrotorn förlorar sin effektivitet. Flertalet liknande olyckor har utretts av Statens hav... Läs mer om Oväntad gir - Se film om olycka med helikopter Bell-206B utanför Härnösand

Ny medarbetare på SHK från 11 september 2023

2023-08-29

Statens haverikommission har anställt Lars Dahlin som vikarierande spårtrafikutredare från och med 11 september 2023. Lars kommer närmast från Trafikförvaltningen Region Stockholm.


Årsrapport för spårtrafik 2022

2023-03-27
Varje år lämnar Statens haverikommission, SHK, en årsrapport kring olyckshändelser som utretts för spårtrafiken. Den finns att läsa här.... Läs mer om Årsrapport för spårtrafik 2022

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

2023-02-22
Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2022 hittar du här.... Läs mer om Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Interimsrapport samt fotodokumentation av M/S ESTONIA

2023-01-22
Utredningsmyndigheterna har publicerat en interimsrapport som beskriver de undersökningar som hittills genomförts och vilka preliminära slutsatser som kan dras av dem. Vidare har en stor del av fotodokumentationen från 2022 års undersökningar gjorts tillgänglig för allmänheten. Till fotodokumentationen. ... Läs mer om Interimsrapport samt fotodokumentation av M/S ESTONIA

För ökad patientsäkerhet - så arbetar Statens haverikommission

2022-09-19

Statens haverikommission är en myndighet som har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor. Vårt uppdrag omfattar samtliga samhällsområden - inklusive hälso- och sjukvården - där allvarliga olyckor kan inträffa. Vi bidrar genom vår utredningsverksamhet till ny kunskap och nya perspektiv på hur vårdskador kan förebyggas och förhindras.

Läs gärna mer i vår folder här!


Offentliganställdas skydd mot våld, hot och trakasserier – GD utsedd som särskild utredare

2022-04-25
Statens haverikommissions GD John Ahlberk har utsetts av regeringen som särskild utredare för att överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Syftet är både att förbättra situationen för de anställda och att värna den offentliga verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast 1 augusti 2023. Läs mer här.... Läs mer om Offentliganställdas skydd mot våld, hot och trakasserier – GD utsedd som särskild utredare

Haverikommissionens remissvar gällande ny rymdlag

2022-04-22
Statens haverikommission har yttrat sig i ett remissvar kring betänkandet om en ny rymdlag. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov. Statens haverikommission är den myndighet som utreder allvarliga olyckor och tillbud som inträffar i sve... Läs mer om Haverikommissionens remissvar gällande ny rymdlag

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

2022-02-22
Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2021 hittar du här. Årsredovisning 2021.... Läs mer om Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

MS Estonia: Pressträff den 16 november 2021 i Tallinn

2021-11-15
Haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland har i samarbete med Stockholms universitet under sommaren genomfört undersökningar av vraket efter MS Estonia och bottenförhållandena runt fartyget. Stockholms universitet kommer vid en gemensam pressträff i Tallinn att redogöra för resultatet av sina undersökningar. Haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland kommer att vara fysiskt närv... Läs mer om MS Estonia: Pressträff den 16 november 2021 i Tallinn

Ny medarbetare på SHK från 20 oktober 2021

2021-10-20

Statens haverikommission har anställt Mathias Fahlgren som kommunikatör från och med 20 oktober 2021 och arton månader framåt. Mathias kommer närmast från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Följ haverikommissionens arbete med M/S ESTONIA

2021-07-12

På haverikommissionens hemsida finns nu dagligen uppdaterad information om de pågående undersökningarna vid ESTONIAs förlisningsplats. Där finns också ett omfattande bildmaterial från undersökningsarbetet. Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA


Ny medarbetare på SHK från 28 juni 2021

2021-06-28
Statens haverikommission har anställt Per Jakobsson som utredare inom civil sjöfart från och med 28 juni 2021. Per kommer närmast från Strömma Kanalbolaget.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 28 juni 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

2021-02-23

Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2020 hittar du här.

Årsredovisning 2020


Nya medarbetare på SHK från 22 februari 2021

2021-02-22

Statens haverikommission har anställt Jenny Ferm och Kristina Börjevik Kovaniemi som utredningsordförande från och med 22 februari 2021.


Ny medarbetare på SHK från 18 maj 2020

2020-05-18

Statens haverikommission har anställt Marit Lindberg som utredare inom hälso- och sjukvård från och med 18 maj 2020.


Ny generaldirektör för Statens haverikommission

2020-04-14

Regeringen beslutade den 9 april att anställa departementsrådet John Ahlberk som ny generaldirektör och chef för Statens haverikommission. John Ahlberk är sedan 2013 enhetschef vid Kriminalpolitiska enheten i Justitiedepartementet.

John Ahlberk tillträder sin anställning som generaldirektör för Statens haverikommission den 1 maj.


Årsrapport till Europeiska unionens järnvägsbyrå

2020-04-02
SHK ska enligt förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) årligen offentliggöra en årsrapport från föregående kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförda utredningar, utfärdade säkerhetsrekommendationer och åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare utfärdade rekommendationer. Årsrapporterna lämnas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Läs rapporten här.... Läs mer om Årsrapport till Europeiska unionens järnvägsbyrå