Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien

L-27/17
Händelsedatum: 2017-03-23

Utreds av: Australien

Ett flygplan av typen Saab 340B opererades på en inrikeslinje mellan Dubbo och Sydney i Australien

Efter start observerade flygbesättningen ovanliga indikationer och vibrationer från höger motor. Flygbesättningen stängde av motorn och återvände till Dubbo. Det uppstod inga personskador. Flygplanet fick skador på den aktuella motorn.

Den australiska myndigheten för säkerhetsutredningar, ATSB, utreder händelsen.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Ola Olsson


Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad