SHK

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud. Denna typ av information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statistik om vägtrafikolyckor finns hos Trafikverket.

Information om vägtrafik finns också hos Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Vidare är myndigheten Trafikanalys också ansvarig för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer.

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Trafikverket
Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
Trafikanalys