SHK

Man över bord från lastfartyget NORDIC STANI i Ålands hav

Civil sjöfart
S-56/16
Händelsedatum: 2016-04-18

En besättningsman på lastfartyget NORDIC STANI föll över bord, sannolikt vid arbete på en lejdare på fartyget. Händelsen inträffade den 9 april 2016. Mannen har inte återfunnits och antas vara omkommen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2017-03-16 Slutrapport
RS 2017:01 Slutrapport

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad