SHK

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B i Storbritannien

Civil luftfart
L-62/17
Händelsedatum: 2017-06-05

Utreds av Storbritannien.

Under stigning från Edinburgh Airport i isbildningsförhållanden aktiverades flygplanets stallvarningssystem.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad