SHK

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B i Australien

Civil luftfart
L-24/17
Händelsedatum: 2017-03-17

Ett luftfartyg av typen Saab 340B flög i inrikestrafik i Australien. Under inflygningen till Sydney separerade den ena propellern från luftfartyget. Luftfartyget, som hade 16 passagerare och tre besättningsmän ombord, kunde dock landa utan att några ytterligare skador uppstod.

Den australiensiska haveriutredningsmyndigheten ATSB utreder händelsen som ett allvarligt tillbud. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad